VÅR VÄRDEGRUND


VärderingarLunnarps Bollklubb (LBK) är en del av det svenska samhället och den svenska idrottsrörelsen och delar de värderingar som liggertill grund för idrotten i Sverige och för samhället i stort.
Det innebär att

 

 • LBK är en demokratisk och öppen förening där alla som delar föreningens mål och värderingar kan bli medlemmar.

 

 • LBK är och ska alltid vara en förebild och föregångare.

 

 • LBK följer samhällets lagar och regler och idrottsrörelsens mål.

 

 • LBK vill bedriva framgångsrik idrott samtidigt som ungdomar och vuxna kan utvecklas positivt såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

 

 • LBK skall skapa förutsättningar för glädje, kamratskap, personlig utveckling, livslångt intresse 

 

 • LBK skall skapa värden (trivsel, spelglädje, utbildning, trygghet) för våra aktiva och tränare så att de stannar i klubben

 

 • LBK värnar om en värmande atmosfär inramning runt matcher och evenemang

 

 • LBK bemöter funktionärer, motståndare och gästande publik med vänlighet och

 

 • LBK hyllar ärlig och rättvis tävlan och möter både nederlag och seger på ett sportsligt sätt.

 

 • LBK är en integrerad del av samhället och en positiv social kraft som arbetar för att skänka stolthet och glädje till människorna i den region och de miljöer vi verkar.

 

 • LBK värnar om ungdomars sociala fostran med fokus på laganda, gemenskap, samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

 • LBK tar avstånd från rasism, våld, hot och andra former av verbala, fysiska, nedvärderande och andra angrepp på människor.

 

 • LBK hyllar principen om allas lika värde och tar avstånd från

 

 • LBK värnar om integrationen av människor med annan kulturell bakgrund i samhället.

 • LBK ska skapa förutsättningar för såväl funktionshindrade som icke funktionshindrade att på sina villkor mötas inom klubbens verksamheter

 • LBK: s barn- och ungdomsverksamhet möter barnen på den nivå de befinner sig och anpassar träningen så att den passar både individen och gruppen.

 • LBK har en drogpolicy, som tar tydligt avstånd från alla typer av droger.

 • LBK är uttalat positiva till jämställdhet mellan könen och etnisk mångfald. 

 • LBK strävar efter, så långt det är ekonomiskt och praktiskt möjligt, en miljövänlig och hållbar verksamhet.