VÅR VÄRDEGRUND OCH LEDARSKAP


Värderingar

 • Överensstämmer med Svenska Idrotts- och Fotbollsförbundets värderingar. 
 • LBK vill bedriva framgångsrik idrott samtidigt som ungdomar och vuxna kan utvecklas positivt såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.
 • LBK skall skapa förutsättningar för glädje, kamratskap, personlig utveckling, livslångt intresse 
 • LBK ska skapa förutsättningar för såväl funktionshindrade som icke funktionshindrade att på sina villkor mötas inom klubbens verksamheter
 • LBK skall skapa värden för våra medlemmar så att de mer aktivt bidrar med finansiering och egna insatser. 
 • LBK skall skapa värden (trivsel, spelglädje, utbildning, trygghet) för våra aktiva och tränare så att de stannar i klubben.
 • LBK: s verksamhet bygger på ömsesidig respekt och tillit.
 • LBK: s barn- och ungdomsverksamhet möter barnen på den nivå de befinner sig och anpassar träningen så att den passar både individen och gruppen.
 • LBK har en drogpolicy, som tar tydligt avstånd från alla typer av droger.
 • LBK är uttalat positiva till jämställdhet mellan könen och etnisk mångfald. 
 • LBK strävar efter, så långt det är ekonomiskt och praktiskt möjligt, en miljövänlig och hållbar verksamhet.

 

Ledarskap

 • Överensstämmer med Svenska Idrotts-och Fotbollsförbundets värderingar.
 • LBK: s verksamhet skall upplevas som en helhet av både passiva och aktiva medlemmar 
 • LBK har en tydlig verksamhetsplan som kommuniceras till alla medlemmar, spelare och andra berörda beslutsfattare.
 • LBK har som mål att ta fram en utbildningsplan för att stimulera aktiva medlemmar, spelare, tränare och ledare.
 • LBK: s ledarskap skall präglas av en uttalad positiv syn på jämställdhet, etnisk mångfald, miljö och ta avstånd från droger.